Zaloguj się

REGULAMIN

korzystania z aplikacji PROFESOX, dostępnej na stronie: www.profesox.pl

 

I.      DEFINICJE

 

PROFESOX                   Aplikacja będąca własnością Usługodawcy, zainstalowana na serwerach użytkowanych przez Usługodawcę, udostępniane Usługobiorcom na stronie, z której korzystać można poprzez przeglądarkę internetową. Aplikacja występuje w dwóch wersjach tj. wersji próbnej i wersji komfortowej. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą obu wersji aplikacji z zastrzeżeniem postanowień odpowiadających każdej z nich z osobna.

 

USŁUGA                       usługa polegająca na umożliwieniu Usługobiorcom dostępu do aplikacji umożliwiającej określenie parametrów współczynnika przenikania ciepła przegród nieprzeziernych.

 

USŁUGODAWCA       ESOX PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Piasecznie przy ul. Puławskiej 28,                                    KRS: 0000407951.

 

USŁUGOBIORCA       Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca z aplikacji PROFESOX, posiadająca indywidualne konto użytkownika.

 

ZAINTERESOWANY   Osoba pragnąca uzyskać dostęp do aplikacji PROFESOX przed zaakceptowaniem regulaminu lub podpisaniem umowy o korzystanie z aplikacji.

 

 

II.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.       Niniejszy regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usługi, warunki świadczenia usługi przez Usługodawcę, a także warunki i sposób korzystania z aplikacji przez Usługobiorcę , jak również tryb zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług.

2.       Uzyskanie dostępu i korzystanie z aplikacji poprzedzone jest koniecznością zaakceptowania niniejszego regulaminu.

3.       Z chwilą wysłania formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie pod adresem www.profesox.pl  Usługobiorca składa ofertę zawarcia umowy o świadczenie usługi (zwaną dalej „Umową”). Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę na pocztę e-mail potwierdzenia rejestracji konta użytkownika pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą dochodzi do zawarcia umowy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

4.       Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostepnienia zmienionej treści regulaminu na stronie internetowej aplikacji tj. pod adresem: www.profesox.pl. W przypadku zawarcia dodatkowych umów na korzystanie z aplikacji zmiana dotyczy wyłącznie umów zawartych po dniu opublikowania zmienionej treści regulaminu.

5.       Po ukazaniu się na stronie nowej wersji regulaminu użytkownik obowiązany jest niezwłocznie zapoznać się z jego treścią, bowiem zalogowanie się do konta oznacza zaakceptowanie jego nowej treści. Usługodawca jest zobowiązany do odpowiedniego zasygnalizowania użytkownikowi informacji o zamianie treści regulaminu.

6.       W przypadku braku akceptacji zmian poczynionych w treści regulaminu Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od zalogowania do konta, oraz złożenia oświadczenia Usługodawcy pod adresem e-mail: admin@profesox.pl  o braku zgody na zaakceptowanie nowej treści regulaminu.

7.       Aplikacja przy okazji jej użytkowania generuje raporty. Raporty te są gromadzone przez Usługodawcę w celu badania stabilności aplikacji, wykrywania ewentualnych błędów, oraz ciągłego rozwoju aplikacji dostosowanego do potrzeb Usługobiorców. Okres przechowywania raportów nie przekracza roku od dnia wygenerowania każdego z nich. W przypadku chęci otrzymania dalszych informacji odnośnie wskazanych procesów prosimy o kontakt pod adresem e-mail: admin@profesox.pl.

 

 

III.  USŁUGA

 

1.       Korzystanie z aplikacji PROFESOX wymaga dostępu do Internetu oraz posiadania na komputerze lub innym urządzeniu przeglądarki internetowej dostoswanej do potrzeb obsługi aplikacji.

2.       Rejestracja konta użytkownika uzależniona jest od wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na związanie się niniejszym regulaminem oraz polityką prywatności i bezpieczeństwa strony przez zaznaczenie odpowiednich okienek, a także kliknięcie przycisku „Rejestruj”.

3.       W formularzu rejestracji konta użytkownika Usługobiorca zobowiązany jest podać następujące informacje, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi:

a.       Imię i nazwisko;

b.       Adres e-mail służący do kontaktu;

c.       Opcjonalnie numer telefonu;

d.       Opcjonalnie nazwa firmy.

4.       Usługodawca wysyła na wskazany w formularzu rejestracji adres e-mail potwierdzenie rejestracji konta użytkownika. Wraz z potwierdzeniem rejestracji użytkownik otrzymuje indywidualny login i hasło do swojego konta użytkownika.

5.       Usługodawca może bez wskazania przyczyn odmówić rejestracji konta użytkownika, zwłaszcza gdy przesłane przez Usługobiorcę informacje są niekompletne lub nieprecyzyjne, jak również gdy nabierze uzasadnione podejrzenie o wykorzystaniu danych innej osoby. Każdy z Usługobiorców może posiadać tylko jedno konto.

6.       Z chwilą otrzymania przez usługobiorcę na pocztę e-mail potwierdzenia rejestracji konta użytkownika, wraz z danymi niezbędnymi do logowania Usługobiorca może rozpocząć korzystanie z Usługi.

7.       Każdy z Usługobiorców może posiadać tylko jedno, indywidualnie przypisane konto użytkownika.

8.       Udostępnianie przypisanych przez Usługodawcę danych logowania do konta osobom trzecim jest surowo zakazane. Usługobiorca powinien korzystać ze swojego konta samodzielnie.

IIIa.        WERSJA PRÓBNA APLIKACJI.

1.       Dostęp do podstawowej wersji aplikacji jest darmowy.

2.       Okres udostępnienia aplikacji Usługobiorcy podstawowemu wynosi 6 tygodni od chwili pierwszego zalogowania.

3.       Po upływie czasu wskazanego w ustępie 2 pkt IIIa dostęp do konta zostanie zablokowany, zaś Usługobiorca zainteresowany dalszym korzystaniem z programu powinien dokonać subskrypcji rozszerzonej zapewniającej mu dostęp komfortowy do aplikacji.

4.       Każdy osoba może uzyskać dostęp próbny tylko raz. Zabrania się dokonywania dodatkowych zgłoszeń podając inne dane osoby fizycznej lub prawnej w celu uzyskania ponownego dostępu próbnego.

IIIb.        WERSJA KOMFORTOWA APLIKACJI

1.       Dostęp do rozszerzonej wersji aplikacji jest płatny.

2.       Cena za dostęp rozszerzony wynosi: 2 500,00 zł. netto

3.       Zapłata wskazanej powyżej ceny zapewnia Usługobiorcy dostęp komfortowy do aplikacji na okres 12 miesięcy. Okres ten rozpoczyna się od chwili otrzymania na podany przez Usługobiorcę w zgłoszeniu adres e-mail, potwierdzenia zaksięgowania płatności przez Usługodawcę.

4.       W celu uzyskania dostępu komfortowego do aplikacji konieczne jest zawarcie dodatkowej umowy z Usługodawcą, stanowiącej jednocześnie uzupełnienie i indywidualizację treści postanowień niniejszego regulaminu.

5.       Zapłaty ceny wskazanej w ust. 2 pkt IIIb należy dokonać  poprzez wysłanie przelewu w formie tradycyjnej na numer rachunku bankowego wskazanego w treści maila przez Usługodawcę.

 

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 

1.       Usługodawca ma prawo dokonywać uaktualnień aplikacji w dowolnym czasie i nie ma obowiązku wcześniejszego informowania o tym Usługobiorców.

2.       Usługodawca zastrzega, iż aplikacja PROFESOX służy wyłącznie jako narzędzie pomocnicze do określenia parametru współczynnika przenikania ciepła przegród nieprzeziernych. Usługodawca nie udziela  gwarancji na poprawność uzyskanych wyników. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za weryfikację wprowadzonych danych i powstałych wyników, jak również za dobór poszczególnych produktów w danej konfiguracji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z jej użytkowania i powstałe w związku z tym szkody.

3.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Aplikacji w celu jej ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników. Na wniosek Usługobiorcy okres trwania licencji ulegnie przedłużeniu stosowanie do czasu w którym korzystanie z aplikacji było przez niego niemożliwe lub znacznie utrudnione.

 

 

V.                  PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

 

1.       Usługobiorca nie otrzymuje wyłącznego prawa do użytkowania aplikacji oraz nie daje ono uprawnień do rozpowszechniania, kopiowania czy sprzedaży. Zabronione jest udzielanie sublicencji i przekazywanie kodu źródłowego osobom trzecim.

2.       Dostęp do aplikacji udzielany jest na czas określony.

3.       Usługobiorca w swoich dokumentacjach i publikacjach zobowiązany jest wymienić nazwę przedmiotowej aplikacji.

4.       Usługobiorca nie może zmienić loginu i hasła udostępnionych mu przez Usługodawcę.

5.       Usługobiorca nie może prowadzić jakichkolwiek działań zmierzających do utrudnienia lub zakłócania funkcjonowania aplikacji PROFESOX, oraz korzystania z aplikacji w sposób uciążliwy dla innych użytkowników lub administratora aplikacji.

6.       Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich, jak również innych praw majątkowych przysługujących Usługodawcy w stosunku do aplikacji PROFESOX.

VI.          REKLAMACJE I ZASTRZEŻENIA

1.       Reklamacje, błędy jak również zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania aplikacji należy zgłaszać do Usługodawcy w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia wystąpienia przyczyny zgłoszenia. W zgłoszeniu należy wskazać przede wszystkim:

a.       Dane pozwalające na identyfikację zgłaszającego (Login użytkownika);

b.       Określenie przedmiotu reklamacji, błędu w programie, jak również reklamowanego okresu korzystania z aplikacji;

c.       Przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.

2.       Reklamacji należy dokonać pod wskazany adres e-mail: admin@profesox.pl lub za pośrednictwem listu poleconego na adres siedziby Usługodawcy.

3.       Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji.

4.       Po skorzystaniu przez użytkownika aplikacji z postępowania reklamacyjnego, użytkownikowi przysługuje dochodzenie odpowiedzialności względem Usługodawcy jedynie na zasadach ogólnych określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

5.       Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby jego aplikacja oraz wszystkie usługi w niej dostępne działały w sposób ciągły i bez większych zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją użytkowników lub osób trzecich, niewystarczającą przepustowością łącza za pomocą którego użytkownik korzysta z aplikacji, w tym również naruszeniem warunków regulaminu zaakceptowanego przez Użytkownika.

 

VII.              POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.       Każda zmiana lub uzupełnienie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.       W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego regulaminu konto użytkownika może zostać zablokowane. Usługodawca zobowiązany jest do podania przyczyny dokonania blokady konta.

3.       Dla wszystkich sporów wynikających z umowy Sądem właściwym jest Sąd odpowiadający siedzibie Usługodawcy.